Monday, July 26, 2010

Hur du vet att det funnits filippinare ombord

Det finns tre tämligen idiotsäkra sätt att se att det funnits filippinare ombord på fartyget innan dig.

1. Du hittar religösa bilder i fartyget. Svenskar har en tendens att hålla sin tro för sig själva, filippinarna visar den gärna utåt. (Utan att predika.) Den här hänger ovanför huvudänden i min koj.2. Ditt skåp i omklädningsrummet fullklottrat med namn. Filippinare har en tendens till att alltid vilja lämna spår efter sig. Gå till vilken oljehamn som helst, när du väl kommer ut till kajen kommer betongen vara ett enda stort gytter av namn. Så här ser det ut i mitt skåp.


3. Det finns en karaeokemaskin ombord. Filippinare är undehållare av klass och älskar att sjunga. Och ja, det verkar vara något kollektivt över det. Som i att alla verkar gilla karaeoke.


För att sedan verkligen få veta om det finns filippinare ombord behöver du bara bege dig till tvättstugan. Om den svämmar över med vita bubblor (för mycket av tvättmedel som luktar gott) och sedan bara hittar två par kalsonger och ett par strumpor i tvättmaskinen, då vet du att du har filippinska skeppskamrater*.

*Vi är tretton man ombord, varav elva är ordinarie. (Eleven och jungmannen är extra) Sex av dessa ordinarie är filippinare. I svenska båtar är det vanligt att minst halva besättningen är filippinare, i utflaggade fartyg som det här är de oftast fler. Varför? De är billigare. Till min och deras egen förtvivlan.


THERE'S THREE RATHER idiot proof ways to see it there's been Filipinos on board the vessel before you.

1. You find religious pictures in the vessels accommodation. Swedes tend to hide their faith, Filipinos show it. (Without preaching.) This picture is to be found above the pillow in my bed.

2. Your locker in the dressing room are tagged with names. Filipino tend to have a need of leaving traces. Visit any oil harbour you want, as soon as you comes to the jetty you will see that the concrete is covered with Filipino-sounding names.

3. There's a karaoke machine aboard. Filipinos are high ranked entertainers and loves to sing. And yes, it seems to be some kind of collective thing about it. Like in all Filipinos like to sing kaeoke.


Then, to really know that if there's any Filipinos aboard for the moment, all you have to do is to head over to the laundry room. If it's over flooded by foamy white bubbles (to much of that good smelling washing powder) and later find only two pair of underpants and one pair of socks in the washing machine, then you know for sure that your shipmates are Filipino. *

We're thirteen men aboard. Eleven of these are regular. (The cadet and deck boy are extra.) Six of those regulars are Filipino. In Swedish vessels it's common that at least half the crew is Filipino, in vessels with foreign flags they're often more than that. Why? Because they're are cheaper. To my own and theirs despair.